Аудит системи якості

Аудит якості - це систематичний і незалежний аналіз, що дозволяє визначити відповідність запланованим заходам діяльності і результатів в області якості, а також ефективність впровадження заходів та їх придатність для досягнення поставлених цілей і ступеня виконання критеріїв аудиту (ISO 19011:2011 «Настанови щодо аудиту систем менеджменту»).

Широке впровадження систем управління якістю на підприємствах різних галузей стало причиною необхідності стандартизації підходів до їх аналізу та оцінки, а згодом - і процедур сертифікації таких систем. Для забезпечення єдності підходів до проведення аудиторської діяльності Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) були розроблені керівні регламенти з проведення аудитів систем менеджменту якості, а також систем екологічного менеджменту. Періодичність такого процесу як аудит системи якості буде залежить від того, внутрішній це процес або зовнішній. Для внутрішнього аудиту періодичність визначатиметься самостійно. Для зовнішнього аудиту характерно визначення періодичності сертифікаційним органом.

Аудит якості буває внутрішнім і зовнішнім.

Внутрішній аудит проводиться для задоволення внутрішніх потреб організації. Перевірку виконують співробітники або аудитори, які не є працівниками цієї організації. Зазначимо, що в ході внутрішнього аудиту самі аудитори виступають тут як незалежні суб'єкти. При цьому бажано, щоб вони спілкувалися з персоналом ділянки, що перевіряється. Внутрішній аудит якості спрямований не стільки на виявлення самих невідповідностей, скільки на визначення причин невідповідностей, на оцінку необхідності і можливості виконання запобіжних та коригувальних дій. В цьому полягає значна відмінність аудиту від діяльності по нагляду або контролю, які здійснюються для виявлення невідповідностей.

Зовнішній аудит проводиться для задоволення потреб організації при проведенні зовнішньої діяльності. Така перевірка здійснюється незалежними експертами, замовником або іншими особами з метою отримання доказів відповідності системи якості певним вимогам. Перевірка може проводитися перед укладенням контракту або перед видачею ліцензії на певний вид діяльності та ін.

Проведення внутрішнього аудиту системи якості може бути викликано такими причинами:

  • Плановим аналізом ефективності системи якості;

  • Потребою в удосконаленні системи якості, необхідністю визначення найбільш ефективних заходів;

  • Оцінкою заходів, проведених з метою поліпшення якості;

  • Виникненням проблем з якістю продукції, необхідністю визначення слабких точок системи.

Аналіз ефективності системи якості проводиться в плановому порядку, найчастіше раз на рік. Аудиторська перевірка стосується всієї системи якості. Результати такого аудиту служать підставою для офіційної оцінки вищим керівництвом ефективності системи якості, її відповідності політиці та цілям в області якості. За результатами аудиту та офіційної оцінки вищим керівництвом системи якості складається програма заходів, спрямованих на поліпшення якості та розробляється система коригувальних та запобіжних дій.

Заходи, що сприяють удосконаленню системи якості, проводяться регулярно, що відповідає принципу постійного поліпшення якості концепції TQM. Аудиторська перевірка може проводитися частіше, ніж щорічний аналіз ефективності системи якості та охоплювати не всю систему, а її окремі елементи.

Аудит, пов'язаний з оцінкою ефективності капіталовкладень в якість або з виявленням причин невідповідностей якості, носить ініційований характер. Така перевірка може охоплювати як всю систему, так і окремі її елементи, в залежності від величини збитку, викликаного невідповідністю якості або капіталовкладень в якість і масштабності вжитих заходів.

У разі внутрішнього аудиту керівником перевірки є керівник системи якості. В ході підготовки аудиту керівництво підприємства і керівник аудиту намічають для перевірки процеси, організаційні одиниці та елементи системи якості. Тему і обсяг перевірки керівництво підприємства визначає відповідно до інформаційних вимог. Вказуються стандарти, елементи стандартів, нормативні документи, з якими треба зіставляти систему якості при перевірці.

Необхідність проведення зовнішнього аудиту якості може бути обумовлена ​​такими причинами:

  • Підтвердженням відповідності вимогам, встановленим законодавством;

  • Вимогою замовника до підтвердження забезпечення якості;

  • Потребою органу, що видав сертифікат на систему якості.

Діяльність, пов'язана з особливими вимогами до надійності продукції, регулюється законодавством. В цьому випадку в компетенцію виконавчої влади входять ініціювання регулярних аудиторських перевірок якості і вимога до надання акту аудиторської перевірки, виданого незалежними авторитетними експертами.

Зовнішній аудит другою стороною означає, що аудит якості здійснюється замовником продукції, або організацією, якій довіряє замовник. Ініціатива при цьому може виходити від обох сторін. Як правило, в контракті обговорюється, якою організацією, коли і за чий рахунок буде проводитися аудит якості.

Аудиторські перевірки служать доказом ефективності системи якості та проводяться органом по сертифікації при видачі, продовженню, анулюванню сертифіката на систему якості.

Зовнішня і внутрішня аудиторська перевірка ефективності системи якості

Почати співпрацю

Гарантія високої якості товарів та послуг!