20.03.2015

Валідація

Валідація

Валідація - це дії, які відповідно до принципів належної виробничої практики, доводять, що певна методика, процес, обладнання, сировина, діяльність або система, дійсно приводять до очікуваних результатів (ЄС настанова з GMP).

Валідація

Це широке та узагальнююче поняття. Для повного розуміння цього терміну, необхідно визначити поняття самого слова «валідація».

Слово «VALID» вперше було використано в англійській мові в 1648 р і в перекладі означає «дійсний», тобто:

 • дійсний, що має силу,

 • вагомий, обґрунтований,

 • що лежить на надійній, логічній основі.

Тобто, валідувати - робити дійсним, стверджувати, доводити, надавати законну силу.

Застосування валідації у фармацевтичній промисловості відбулося завдяки запозиченому досвіду з аерокосмічної галузі, в 1960 р. Вперше була застосована для валідації процесів стерилізації та виробництва твердих лікарських форм. Незадовго після цього, валідації підлягали практично всі процеси виробництва лікарських засобів.

У 1987 р. з'явилось видання FDA керівництва по валідації процесу.

На даний момент, валідація є обов'язковою частиною GMP.

Процес валідації можна порівняти з юридичною практикою - аналогічно, як адвокат доводить правоту свого клієнта, так і інженери з валідації, використовуючи результати досліджень, доводять придатність виробництва до випуску продукції високої якості.

Валідація. Окремі випадки:

 • Кваліфікація (Qualification) - дії, які підтверджують, що конкретне обладнання працює правильно і дійсно призводить до очікуваних результатів (ЄС настанова з GMP).

 • Валідація методик (Analytical Validation, AV) - документоване підтвердження того, що затверджена методика контролю придатна для застосування при виробництві та контролі якості лікарських засобів.

 • Валідація очищення (Cleaning Validation, CV) - документоване підтвердження того, що затверджена процедура очищення забезпечує такий рівень чистоти обладнання, яке необхідне для виробництва лікарських засобів.

 • Валідація процесу (Process Validation, PV) - документальне підтвердження того, що процес, який виконується в рамках встановлених параметрів, протікає ефективно та з відтворюваними параметрами, виробляючи лікарський засіб, що задовольняє всім заданим вимогам до неї та її якості.

Як ми бачимо, кваліфікація є більш вузьким поняттям, на відміну від валідації, і визначає окремий напрямок, який відноситься до тестування параметрів інженерних систем, виробничих приміщень, технологічного та лабораторного обладнання та інших технічних засобів на відповідність вимогам GMP, а також іншим нормативним документам, що регламентують безпечний випуск лікарських засобів необхідної якості.

Стадії кваліфікації:

 • Кваліфікація проекту (Design Qualification, DQ) - це процес документального підтвердження того, що проект виробництва (інженерної системи, обладнання, складу та ін.) відповідає завданням на проектування (User Requirements Specification, URS) і вимогам GMP.

 • Кваліфікація монтажу (Installation Qualification, IQ) - документальне підтвердження того, що монтаж приміщень, систем і устаткування (встановлених або змінених) виконаний відповідно до проекту та іншою технічною документацією.

 • Кваліфікація функціонування (Operational Qualification, OQ) - документальне підтвердження того, що приміщення, системи та обладнання (встановлені або змінені) функціонують відповідно до всіх встановлених вимог, в усіх режимах роботи.

 • Кваліфікація експлуатації (Performance Qualification, PQ) - документальне підтвердження того, що приміщення, системи та обладнання в комплексі працюють ефективно і з відтворюваними показниками відповідно до промислового регламенту, технологічних інструкцій та специфікацією на продукт.

Види валідації процесу:

 • Перспективна валідація (prospective validation) - валідація, що виконується до початку серійного виробництва продукції, призначеної для реалізації.

 • Супутня валідація (concurrent validation) - валідація, що проводиться в ході серійного виробництва продукції, призначеної для продажу.

 • Ретроспективна валідація (retrospective validation) - атестація серійного процесу виробництва реалізованого товару, заснована на отриманих даних про виробництво і контроль серій продукції.

 • Повторна валідація (ревалідації) (re-validation) - повторення первинної валідації процесу для забезпечення гарантії того, що зміни в процесі (обладнанні), виконані відповідно до процедури контролю змін, які не погіршують характеристики процесу і якість продукції.

Повторна валідація (ревалідація) проводиться:

 • в плановому порядку в терміни, що встановлюються підприємством у Звіті про проведення валідації.

 • до відновлення виробництва у випадках зміни документації та / або умов виробництва, які можуть вплинути на якість напівпродукту і готового продукту. Обсяг валідаційних робіт визначається підприємством виходячи з внесених змін.

Виходячи з наведеної вище термінології видно, що поняття «перспективної», «супутньої» і «ретроспективної» валідації відноситься тільки до процесів виробництва продукції, призначеної для реалізації. Однак, застосування даних термінів, при організації та плануванні робіт по валідації інших видів процесів вже давно і ефективно використовується валідаційними службами.

Планування робіт по валідації

Згідно з вимогами GMP, виробники повинні визначити, яка робота з валідації необхідна для підтвердження контролю критичних аспектів конкретних операцій, що проводяться ними. Значні зміни, що вносяться в технічні засоби, обладнання та процеси, які можуть вплинути на якість продукції, повинні пройти валідацію. Для визначення області проведення і обсягу валідації слід використовувати підхід, заснований на оцінці ризиків.

Всю діяльність з валідації слід планувати. Ключові елементи програми валідації слід чітко визначити і задокументувати в основному плані валідації (Validation Master Plan - VMP) або відповідних документах (ЄС настанова з GMP).

Відмінною особливістю роботи з валідації є необхідність спільної роботи фахівців різного профілю: фармацевтів, технологів, інженерів, метрологів та ін. Як правило, робота з валідації проходить в жорсткому режимі часу. Проведення валідаційних досліджень вимагає великих витрат, оскільки для цього необхідне залучення висококваліфікованих фахівців, закупівля специфічного обладнання тощо.

Всі ці фактори вимагають грамотного планування, належної організації для чіткого і послідовного виконання робіт по валідації.

Політика валідації

Повинна бути документально оформлена загальна політика виробника щодо намірів і підходу до валідації, включаючи валідацію технологічних процесів, процедур очищення, аналітичних методів, методик контрольних випробувань в процесі виробництва, комп'ютеризованих систем, і щодо осіб, відповідальних за розробку, перевірку, затвердження та документування кожного етапу валідації.

Критичні параметри / характеристики, як правило, слід визначати на стадії розробки або на підставі даних попереднього досвіду роботи; слід також визначити діапазони цих критичних параметрів / характеристик, необхідних для відтворюваних операцій. При цьому необхідно:

 • визначити критичні характеристики АФІ як продукції;

 • вказати параметри процесу, які можуть впливати на критичні характеристики якості АФІ;

 • встановити діапазон для кожного критичного параметра процесу, який передбачається використовувати при серійному виробництві та контролі процесу.

Валідація має охоплювати ті операції, які визначені як критичні для якості та чистоти АФІ (ЄС настанова з GMP).

Підсумки

Валідація є широким і узагальнюючим поняттям, спрямованим на демонстрування ступеня гарантії якості продукції, що випускається шляхом тестування технологічних процесів, інженерних систем, обладнання, виробничих приміщень, методик контролю тощо. Цей процес логічно взаємопов'язаний і перегукується з багатьма фундаментальними науками (хімія, фізика, математика та ін.), які дозволяють більш детально розглядати властивості лікарських засобів, сировини з якого вони виготовляються, стадії обробки до одержання готового продукту, і допомагають виявити та оцінити найбільш критичні операції, невідповідності в яких спричинять за собою непоправні наслідки, тим самим запобігаючи появі на ринку неякісного лікарського засобу.


  
Валідація - це основний напрямок діяльності Компанії «Центр Валідації».